การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 -2564

 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2562 -2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

    

 

   

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี