กิจกรรม อบรมให้ความรู้และต่อยอดอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1

 กิจกรรม อบรมให้ความรู้และต่อยอดอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 1

ภายใต้โครงการสาน - สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2560 

วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560

ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 1 บ้านเกาะยวน ต.บ้านกระดาน อ.คีรีรัฐนิคม

 

 

                     

 

                       

 

                     

 

                     

       

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี