วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

 

 

     

 

      

 

      

 

      

 

      

 

     

 

      

 

วันนี้(1พ.ค.60) ณ บริเวณป่าชายเลนเขาหัวบอน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดวันแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ภายใต้ชื่อ"แรงงานไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจต้านยาเสพติด" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อันเป็นการป้องกันปัญหาขัดแย้งและข้อพิพาทด้านแรงงาน และให้ลูกจ้างได้พักผ่อน เป็นการผ่อนคลายความเครียด ความเมื่อยล้าจากการทำงานเป็นส่วนหนึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างดีขึ้น และให้นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ และชุมชน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 400 คน โดยกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะริมชายหาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้พลดี และขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป เพื่อเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาความหมายของ วันเมย์เดย์ จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ.2433 ได้มีการเรียกร้องในหลายประเทศทางตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้หลายประเทศฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้จัดประชุมขึ้นพร้อมกันและมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรอง วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ”

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี