การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี