ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแรงงานร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี