เยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี