แรงงานจังหวัด นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ ต.ไทรทอง ต.สองแพรก ต.ชัยบุรี ต.คลองน้อย อำเภอชัยบุรีการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ (Kick off)

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี