การเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี