ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2560 ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 ปี 2560 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2 ปี 2560 ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2559 ( มกราคม –ธันวาคม )
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2559
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 ปี 2559 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2 ปี 2559 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2558 ( มกราคม –ธันวาคม )
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2558
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2558
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2558)