Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การขับเคลื่อนและติดตามผลชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

             วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และ ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลงานรอบพื้นที่,เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ อีกทั้งยังได้รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุธี สุชานนท์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี, นายอนุรักษ์ แทนสกุล ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

TOP