Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 

 

 

จังหวัด: 
สุราษฎร์ธานี
ไฟล์แนบขนาด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (EB11 (1)(2) (EB12(1)(2))175.64 KB
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม. (EB 2(1),(2)).pdf347.88 KB
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (EB8)112.9 KB
ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (EB4 (1))437.57 KB
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม. (EB 2(1),(2)).pdf347.88 KB
แผ่นปฎิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (EB3 (1))2.37 MB
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( EB 3 (2))7.88 MB
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 (EB7), (EB9) ,(EB 10(1) (2))425.68 KB
จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เอกสาร EB3 (3) 87.1 KB
TOP