Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

pll_content_description

       วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  น.ส.อารีย์ การธิโร  แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของคณะอนุกรรมการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ ประจำปี ..2565 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเดชรัฐ  สิมศิริผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

TOP