Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

pll_content_description

               วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

 

TOP