Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

pll_content_description

        วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2565 นางสาวอารีย์  การธิโร  แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.ต.อ. หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมแบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 อำเภอบ้านนาสาร ณ บริเวณปั๊ม ปตท.อำเภอบ้านนาสาร ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่ม กาแฟ กล้วย และ เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการด้วย

TOP