Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

               วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกลไก
เชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP