Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP