Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการประชุมชี้แจงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

            วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดการประชุมอาสาสมัครแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบหมายภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)  โดยมีการจัดประชุม ณ ห้องเกาะสมุย ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

TOP