Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

          วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวอารีย์ การธิโรแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมบทบาทภารกิจในการให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งได้มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้จัดประชุม 2 รูปแบบ คือ จัดประชุม ณ ห้องเกาะสมุย ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

 

 

TOP