Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการให้บริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน วันที่ 23 กันยายน 2563

pll_content_description

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ประชุม     ม.1 บ้านบางขาม ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรม     การบริการดังนี้

  1. จัดการอบรมสร้างองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ การค้าตลาดออนไลน์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การเข้าถึงสิทธิผู้ประกันตนตาม ม.40 แก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. การบริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ และลงทะเบียนผู้ว่างงาน
  3. บริการรับสมัครเข้าสู่ประกันสังคม มาตรา 40 โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน จำนวน 23 คน
  4. รับสมัครฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
  5. ให้ความรู้ ข้อกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
  6. ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการ ของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่
  7. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ใช้แรงงาน

โดยมีผู้เข้ารับบริการ ทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

 

TOP