Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (จ้างงานเร่งด่วน)

pll_content_description

          วันที่ 6-8 กันยายน 2564 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ข้าราชการพร้อมพนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม      ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ ศูนย์กักตัวในชุมชน และ ศูนย์พักคอยในชุมชน จำนวน 8 อำเภอ ทั้งหมด 14 ศูนย์ได้แก่          อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพุนพิน, อำเภอนาสาร, อำเภอพระแสง, อำเภอเมืองและอำเภอดอนสัก

          ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถานที่ อาทิเช่น เฝ้าสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำความสะอาดสถานที่กักกัน จัดส่งอาหารให้กับผู้ที่กักตัวในศูนย์กักกัน และประสานงาน อปท.ในพื้นที่ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานถึงปัญหาและความต้องการพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและมีความต้องการ ให้ขยายระยะเวลาของโครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการนี้ทำให้มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

 

 

 

 

TOP