Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

          วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565  นางสาวอารีย์  การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.ต.อ. หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนายจ้าง (ลูกจ้าง 10 คนลงมา) ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ และอาสาสมัครแรงงานภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

TOP