Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจข้อมูลแรงงานคืนถิ่นและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

pll_content_description

             นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานคืนถิ่นและแรงงานที่ได้รับ           ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 10, 13 และ 15 กันยายน 2564โดยกำหนดพื้นที่นำร่องในการสำรวจข้อมูล      จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอท่าชนะ และอำเภอไชยา ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้ขอความร่วมมืออาสาสมัครแรงงาน(อสร.) กำนัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน ในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

 

 

TOP