Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมโครงการอาสาสมัครแรงงานกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) หลังวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมโครงการอาสาสมัครแรงงานกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) หลังวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประกายเพชร 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการทำงานวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 102 คน โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

TOP