Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

         วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรรณจีรา โกฎเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถึงบริเวณแยกหนองสวน ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และเวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ถึงตลาดดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พ.ร.ก แก้ไขเพิ่มเติม พรบ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ. 2562 ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลไกอาสาสมัครแรงงานดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ในระดับพื้นที่ ผู้นำชุมชน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

TOP