Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานี ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ประจำปี 2563

pll_content_description

                  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER  ONE)  ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC สุราษฎร์ธานี และในช่วงเวลา 13.30 น. เข้าร่วมการรับการประเมินและตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานีระดับประเทศรอบพื้นที่ ประจำปี 2563 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำ      นำการเสนอผลงานฯ

 

TOP