Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยได้นำเรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มิติด้านรายได้) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานต่อที่ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

TOP