Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2 ปี 2560 ช่วงเดือนเมษายน ...

การตรวจราชการรอบที่ 3 โดยผู้ตรวจ อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ วันที่ 27 ...

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2559 ( มกราคม –ธันวาคม ) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2559 ...

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 – 2564 ...

TOP