Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบ ขนาด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (EB11 (1)(2) (EB12(1)(2)) 175.64 KB
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม. (EB 2(1),(2)).pdf 347.88 KB
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf (EB8) 112.9 KB
ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (EB4 (1)) 437.57 KB
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม. (EB 2(1),(2)).pdf 347.88 KB
แผ่นปฎิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (EB3 (1)) 2.37 MB
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( EB 3 (2)) 7.88 MB
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 (EB7), (EB9) ,(EB 10(1) (2)) 425.68 KB
จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เอกสาร EB3 (3) 87.1 KB
233
TOP