Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ปี66 ...

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 9 ...

แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน ...

TOP