Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

การขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ ...

การขับเคลื่อนและติดตามผลชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

การขับเคลื่อนและติดตามผลชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ ...

สำนักงานแรงงานสุราษฎร์ธานี พัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ

สำนักงานแรงงานสุราษฎร์ธานี พัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ ...

Mol-Thailand

โครงการ“แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ...

TOP