Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2/2566 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2565 และรายปี 2565 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไตรมาสที่ 2/2565 (เมษายน – มิถุนายน) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2564(เมษายน-มิถุนายน) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และรายปี 2563 ...

TOP