Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2567 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2566 และรายปี 2566 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2566 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2/2566 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2565 และรายปี 2565 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไตรมาสที่ 2/2565 (เมษายน – มิถุนายน) ...

TOP