Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนและติดตามผลชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

การขับเคลื่อนและติดตามผลชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ ...

สำนักงานแรงงานสุราษฎร์ธานี พัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ

สำนักงานแรงงานสุราษฎร์ธานี พัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ ...

Mol-Thailand

โครงการ“แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ...

TOP