Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย  6  หน่วยงาน ดังนี้

1.  สำนักงานแรงงานจังหวัด

2.  สำนักงานจัดหางานจังหวัด

3.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 11 สุราษฎร์ธานี

4.  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

5.  สำนักงานประกันสังคม

6.  ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต8 สุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดมีภารกิจหน้าที่  ดังนี้

1.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3.  ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

721
TOP