Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอารีย์ การธิโร

  นางสาวอารีย์ การธิโร

  แรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • นางสาวพรรณจีรา โกฏเพชร

   นางสาวพรรณจีรา โกฏเพชร

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางชาลิดา ชื่นพันธ์งาม

    นางชาลิดา ชื่นพันธ์งาม

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์

     นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     • นายรังสิมันต์ สนิทธิเวทย์

      นายรังสิมันต์ สนิทธิเวทย์

      พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
      • นางลดาภร โชคดี

       นางลดาภร โชคดี

       แม่บ้าน
       • นายชัชวงศ์ คงเกิด

        นายชัชวงศ์ คงเกิด

        คนสวน
  • นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์

   นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวจีราพา ทองปาน

    นางสาวจีราพา ทองปาน

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ

   ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวรัชฏาภรณ์ บริบูรณ์

    นางสาวรัชฏาภรณ์ บริบูรณ์

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายธนดล คงขวัญ

     นายธนดล คงขวัญ

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
581
TOP