Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

8640
TOP