Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และ ส.ต.อ หญิง ฐิตารีย์ ชัยเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการ ณ โรงแรมร้อยเกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นางพรทิพย์ แสงสุริยันต์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมร้อยเกาะ,นายอนุรัตน์ แพนสกุล ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBERONE  นางสาวนันทวัน สุกใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

TOP