Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

                     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้กับภาคีเครือข่าย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน NGOs และอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 25 คน  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายนันธวัช  เจริญวรรณ) เป็นประธานในพิธีฯ

 

 

TOP