Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ประกอบด้วย รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ติดตามการบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปีและหารือข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในปีถัดไป ณ ห้องเกาะพะงัน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP