Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจราณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

TOP