Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

            วันที่ 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน (ค.ต.ป.) นำโดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวสรุปรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP