Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

          นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวพรรณจีรา โกฎเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการแรงงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผู้แทนจาก  ภ.จว.สฎ./ ตม.จว.สฎ./กองร้อย อส.จ.สฎ.1/พมจ.สฎ./สจจ.สฎ./สพร.11 สฎ./สสค.สฎ./สปส.สฎ. และ ศปข. 8 ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 4dแห่ง จำนวนแรงงานทั้งสิ้น 280 คน ดังนี้ 

  1. บริษัท ยูนิที รับเบอร์ จำกัด ประเภทกิจการ รับซื้อน้ำยางข้น ลูกจ้างทั้งสิ้น 4 คน
     (แรงงานไทย 2 คน แรงงานต่างด้าว 2 คน)
  2. บริษัท เอส.เอส.เค โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประเภทกิจการ แปรรูป

         ไม้ยางพาราลูกจ้างทั้งสิ้น 111 คน (แรงงานไทย 29 คน แรงงานต่างด้าว 82 คน)

  1. บริษัท เอส.เอส.พี (99) จำกัด ประเภทกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา ลูกจ้างทั้งสิ้น    
             68 คน (แรงงานไทย 19 คน แรงงานต่างด้าว 49 คน)

     4.บริษัท เอส เอส พี พาราวู้ด จำกัด ประเภทกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา
        ลูกจ้างจ้างทั้งสิ้น 97 คน (แรงงานไทย 47 คน แรงงานต่างด้าว 50 คน)

ผลการตรวจสอบ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561), พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พ.ร.บ.ตามกฎหมายอื่น ๆ และมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์แจกแผ่นพับ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การส่งเสริมโครงการแรงงานพันธ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบการ รวมทั้งขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

TOP