Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจบูรณาการ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์  จินโต) มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายสาโรช กาญจนพงศ์) ประธานคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด เพื่อให้การประสานการปฏิบัติกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบ.รง) เกิดการบูรณาการร่วมในการปฏิบัติงานลงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดการออกตรวจบูรณาการฯ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการและแคมป์คนงานก่อสร้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

  1. ตรวจสอบและกำกับดูแล สถานประกอบการไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
  2. มาตรการป้องกันโรคฯ โดยใช้เครื่องมือ Thai Stop COVID Plus GFP, Thai save Thai, ก้าวท้าใจ พิชิตโควิด และมาตรการ Bubble and Seal
  3. มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการ/ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบฯ

     ในการนี้มี แรงงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพุนพิน ปลัดอำเภอเมือง รองผกก.ป.สภ.เมือง ปลัดอำเภอพุนพิน สวป.สภ.พุนพิน พร้อมผู้แทนจาก ภ.จว.สฎ. กอ.รมน.จ.สฎ. ตม.จ.สฎ. สจจ.สฎ. สพร.11 สฎ. สสค.จ.สฎ. สปส.จ.สฎ. และ ศปข 8 ร่วมประชุมกับผู้บริหารและตรวจแรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง รวมแรงงานทั้งสิ้น 73 คน ดังนี้

  1. บริษัท ล้านก้าว การก่อสร้าง จำกัด ที่ตั้ง 188/240 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประเภทกิจการ ก่อสร้าง มีแรงงานทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย แรงงานไทยจำนวน 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน แรงงานต่างด้าว 35 คน เป็นแรงงานเมียนมา 31 คน ชาย 22 คน หญิง 9 คน แรงงานลาว 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน
  2. บริษัท เกียรติศรีสุขการก่อสร้าง จำกัด ที่ตั้ง 163/28 หมู่ที่ 1 ซอย 9 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประเภทกิจการ ก่อสร้าง แรงงานทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย จำนวน 4 คน เป็นชาย 4 คน แรงงานต่างด้าวเมียนมา จำนวน 31 คน เป็นชาย 25 คน หญิง 6 คน

          ผลการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาติทำงานถูกต้อง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ทราบในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของสาธารณสุข และกำชับเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5386/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อย่างเคร่งครัด

บริษัท ล้านก้าวการก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เกียรติศรีสุขการก่อสร้าง จำกัด

TOP