Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจบูรณาการ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

          วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(นายสาโรช กาญจนพงศ์) มอบหมาย แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางสาวอารีย์ การธิโร) นำคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน สปก.จ.สฎ.นำคณะทำงานฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงานในสังกัด กรง. ผู้แทน สสจ.สฎ. กอ.รมน.จ.สฎ. ตม.จ.สฎ. กองร้อย อส.จ.สฎ.1 ทปค.อ.เวียงสระ และ สภ.เวียงสระ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของ สปก. เพื่อรับฟังมาตรการป้องกันโรคฯ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง หรือไซต์ก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จำนวน 2 แห่ง คือ

  1. บริษัท พีระมิตคอนกรีต จำกัด  
  2. บริษัท เค.วี.วิศวกรรมการจัดการ จำกัด

          รวมแรงงานทั้งสิ้น 58 คน แรงงานไทย 44 คน แรงงานต่างด้าว 14 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิด ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ GFP, Thai Stop COVID Plus, Thai Save Thai, ก้าวท้าใจพิชิตโควิด และ Bubble and Seal ในแคมป์คนงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการในการป้องกันโรคฯ ของหน่วยงานต่างๆ

TOP