Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดงาน “จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม

pll_content_description

 

 

          

 

         

 

        

 

       

 

      

 

      

 

 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดงาน จับมือกันไว้ ก้าวไปด้วยกันครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง มกราคม ๒๕๖๐ ของจังหวัดทางภาคใต้ พบว่า ปีนี้มีระดับความรุนแรงค่อนข้างมากและต่อเนื่องยาวนาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รับน้ำไหลมาจากจังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ภูเขา ดังนั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเกือบทั้งจังหวัด ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการให้ความช่วยเหลือจะเห็นได้จากการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้สั่งการมอบหมายให้ทุกส่วนราชการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย

TOP