Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TOP