Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรจ.สุราษฏร์ธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการจัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมมอบหมายภารกิจการให้บริการด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงาน นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องเกาะสมุย ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมและชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในการนี้ได้มีการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เพื่อสร้างการรับรู้   สำนึกใน    พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่มีคุณต่อแผ่นดินไทย และให้อาสาสมัครแรงงานนำไปขยายผล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ได้สร้างจิตสำนึก รัก   ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

TOP