Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจบูรณาการในสถานประกอบตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

        นางสาวอารีย์  การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพรรณจีรา  โกฎเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการในสถานประกอบการ      ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้แทนจาก ภ.จว.สฎ./กอ.รมน.จ.สฎ./ตม.จว.สฎ./พมจ.สฎ./กก.5 บก.ปคม./สจจ.สฎ./สพร.11 สฎ./สสค.สฎ. และสปส.สฎ. ลงพื้นที่ตรวจแรงงาน           ในสถานประกอบการ อ.พุนพิน จำนวน 5 แห่ง จำนวนแรงงานทั้งสิ้น 604 คน ดังนี้

         1.บริษัท แฮปปี้ แฮนด์ โกลฟ จำกัด จำนวนแรงงาน ไทย 13 คน เมียนมา 28 คน อินเดีย 2 คน

         2.บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ จำกัด จำนวนแรงงาน ไทย 58 คน เมียนมา 175 คน

         3.บริษัท วาย.ที.รับเบอร์ จำกัด จำนวนแรงงาน ไทย 115 คน เมียนมา 120 คน ญี่ปุ่น 2 คน

         4.บริษัท สุราษฎร์สิริพิริยะ จำกัด จำนวนแรงงาน ไทย 15 คน เมียนมา 8 คน

         5.บริษัท ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด จำนวนแรงงาน ไทย 18 คน เมียนมา 49 คน ลาว 1 คน

         ผลการตรวจสอบ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ชุดปฏิบัติการตรวจบูรณาการ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นย้ำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด           พร้อมแจกแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ฯ

TOP