Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติภารกิจ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

pll_content_description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติภารกิจดังนี้

            – เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

            – เวลา 09.00 น. มอบ ส.ต.อ.หญิงฐิตารีย์ ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บ้านหัวท่า ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ

 

          – เวลา 13.00 มอบ นางสาววริญญา หมาดเหล่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดกลางใหม่ และโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)”ณ ลานวัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

TOP