Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) 6 ตำแหน่ง (นักวิชาการแรงงาน)

pll_content_description

เพิ่มเติมเอกสารและหลักฐานที่ต้องมายื่นในวันสมัคร
(๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบได้ต้องได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันปิดรับสมัคร)
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
****ในส่วนของใบรับรองแพทย์ไม่ต้องนำมาในวันที่สมัคร*****
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077 355 416 (สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 
TOP