Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)

pll_content_description

                    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 น.ส.อารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ พบปะสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่งในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) พร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และอนาคตของแรงงานภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ไทยแลนด์ 4.0) ซึ่งสถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย
        1.บริษัท นทีชัย จำกัด
        2.บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพิน
        3.บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน)
        4.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด
        5.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพุนพิน

TOP